บริการทางบัญชีและภาษี
หลังจากจดทะเบียนเปิดบริษัทจำกัดหรือเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดให้มีการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการทางภาษีต่างๆ ที่กรมสรรพากรภายในกำหนดเวลา และต้องยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีเกินกำหนดเวลาต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามกฎหมาย
เราเป็นสำนักงานบัญชี ชลบุรี บริการด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร รับทำบัญชีแบบรายเดือน รายปี ตั้งแต่การให้คำปรึกษาวางแผนภาษี รับทำบัญชี บันทึกบัญชี จัดทำและยื่นแบบภาษีต่างๆ ปิดงบการเงินประจำปี ตรวจสอบบัญชี ยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร โดยมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีโดยตรงพร้อมให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด
บริการรับทำบัญชี
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม
 • จัดทำและยื่นแบบรายงานค่าจ้างประจำปี (ภงด.1ก, กท.20, กท.26)
 • จัดทำบัญชี สมุดรายวันและแยกประเภทตามกฎหมาย
 • จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
 • จัดทำบัญชีสินค้า
 • ฟรี ปรึกษาปัญหาภาษีอากรต่างๆ
เรายื่นและชำระภาษีทั้งหมดผ่านระบบ Internet ลูกค้าสามารถชำระภาษีเข้าบัญชีของกรมสรรพากรโดยตรง ในช่องทาง Mobile Banking , Internet Banking, 7-11 หรือ Counter Service
บริการปิดงบการเงิน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) ที่กรมสรรพากร
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำและนำส่งแบบนำส่งงบการเงิน ส.บช.3 และบอจ.5 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ ( CPA ) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA ) ที่มีประสบการณ์การตรวจสอบมายาวนาน ดำเนินการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการสอบบัญชี