การทำธุรกิจสามารถทำได้ในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด (บจก.) หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ระหว่างบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนจำกัด จดแบบไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของท่าน ผู้ประกอบการต้องรู้ถึงความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบก่อน ทางเราจึงสรุปง่ายๆ ให้ท่านได้พิจารณาและศึกษาดูก่อนดังนี้
เปรียบเทียบระหว่าง บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด
เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
จำนวนผู้ถือหุ้น 2 คนขึ้นไป 3 คนขึ้นไป
ความน่าเชื่อถือ ต่ำกว่า สูงกว่า
ความรับผิดในหนี้ ไม่จำกัด จำกัด
การเสียภาษี เท่ากัน เท่ากัน
เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการบริการรับจดทะเบียนเปิดบริษัท จดทะเบียนเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัด รับจดทะเบียนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
บริการครบวงจร ตั้งแต่บริการจองชื่อ จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนจัดตั้ง ดำเนินการจดทะเบียนด่วน
ฟรี
ตรายาง 1 อัน
ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
ให้คำปรึกษาบัญชีและภาษี

สอบถามเพิ่มเติม

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง
4 ขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเอกสาร

1. เตรียมเอกสารและข้อมูล
ให้ส่งมาทาง Line หรือ Email ก่อน
เพื่อจองชื่อในระบบ (รออนุมัติ 1-3 วัน)
และจัดพิมพ์เอกสารจัดตั้ง

*สำเนาฉบับจริงให้นำมาในวันที่เซ็นต์เอกสาร
 • ชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • ทุนจดทะเบียน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นทุกคน+เบอร์โทร คนละ 1 ชุด
 • อำนาจกรรมการ
 • วัตถุประสงค์ของกิจการ
 • ตราประทับ
 • แผนที่ตั้งบริษัท
 • ป้ายชื่อบริษัท

2. ลูกค้าลงนามในเอกสารจัดตั้งฯ พร้อมจดทะเบียน
หุ้นส่วนทุกคนเซ็นต์ลงนามในเอกสารจดทะเบียนบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน คนละ 1 ชุด
หลังจากชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ทางเราไปดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นภายใน 1 วันทำการ

3. รับเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน
รับเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ จัดส่งทาง EMS
เอกสารที่ท่านจะได้รับ
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • หนังสือรับรอง (ฉบับจริง)
 • หนังสือบริคณธ์สนธิ
 • บอจ.2, บอจ.3
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 • ตรายางประทับ 1 อัน
 • ภพ.01, ภพ.01.1 (เฉพาะกรณีที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า หรือ ยอดขายต่อปีเกิน 1,800,000 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สัญญาเช่า (กรณีเช่าสำนักงาน)
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ผู้ให้เช่าตามสัญญาเช่า เช่น สัญญาซื้อขาย หรือ สำเนาโฉนดด้านหน้า-ด้านหลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน ผู้ให้เช่า
 • รูปถ่ายสถานประกอบการโดยรวม (ที่ตั้งบริษัท) ทั้งด้านนอกและด้านในสำนักงาน 2-3 รูป
สอบถามเพิ่มเติม

บริการจดทะเบียนอื่นๆ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนต่างๆ เช่น เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน

บริการขึ้นทะเบียนนายจ้างที่สำนักงานประกันสังคม